Đã test trên bản 3.7.0 beta 5
Thêm phần ngày giờ gửi giống bản 2.0Tải Về Với Pass congtruongit.com