Originally Posted by G4V
EXP (Experience Point - Điểm Kinh Nghiệm)
Hoạt động theo cơ chế Kí Tự và được chia làm 6 mức, được tự động tính vào bài viết.
Dưới 200 kí tự : 0 EXP
201-700 kí tự : + 1 EXP
701-1300 kí tự : + 2 EXP
1301-1900 kí tự : + 3 EXP
1901-3000 kí tự : + 4 EXP
Trên 3000 kí tự : +5 EXP

Lưu ý :
- Các bài viết sau khi được Edit sẽ tính lại EXP

* Dưới đây là những trường hợp không tính EXP:

SP (Skilll Point - Điểm Kỹ Năng)
Kỹ năng ở đây là gì, là bài viết có chất lượng, có chiều sâu, kiến thức bao quát tổng hợp, hướng dẫn,.... . Điểm này không tự động cộng vào theo ký tự như điểm kinh nghiệm EXP, mà chỉ có thể được cộng (hoặc trừ) vào bởi MOD, SMOD, ADMIN.

Tùy theo chất lượng, chiều sâu, nội dung của bài viết:
- Mod có thể cộng hoặc trừ với các mức điểm từ -3 SP => + 3 SP
- SMOD có thể cộng hoặc trừ các mức điểm từ -4 SP => +4 SP
-Admin có thể cộng hoặc trừ các mức điểm từ -5 SP => +5 SP

Level : Được tính dựa trên điểm EXP.

Class (cấp độ nhân vật) : Được chia ra làm 6 cấp độ, và phân chia cấp độ dựa trên điểm SP bạn có được. Khi đăng ký mới tại diễn đàn, chúng tôi sẽ "tặng" khuyến khích các bạn 5 điểm kỹ năng (SP) để bắt đầu chinh phục từng cấp độ trên diễn đàn.

1. None : 0-10 SP
Hình nền : không có
Không được Edit title
Không được chèn ảnh vô chữ ký
Không được up avatar động

2.Beginner: 11-20 SP
Hình nền : không có
Không được Edit title
Được chèn 1 ảnh vô chữ ký
Không được up avatar động

3.Normal :21-50 SP
Hình nền:

Không được Edit title
Được chèn 2 ảnh vô chữ ký
Được up avatar động

4.Advanced:51-100 SP
Hình nền:

Không được Edit title
Được chèn 3 ảnh vô chữ ký
Được up avatar động

5.Professional:101-200 SP
Hình nền:

Được Edit title
Được chèn 4 ảnh vô chữ ký
Được up avatar động

6.MASTER: >200 SP
Hình nền tạm thời chưa có
Được Edit title
Được chèn 5 ảnh vô chữ ký
Được up avatar động

- Hướng dẫn: file readme.txt trong Level.rar
- Xem SP của các thành viên: http://yourdomain/forum/misc.php?do=viewsp

DEMOTải Về Với Pass congtruongit.com