Mod này giúp tự động tạo 1 bài viết chúc mừng sinh nhật (nội dung soạn sẵn) để chúc mừng khi đến sinh nhật 1 member trên forum tại 1 box đã chọn sẵn.


Cài đặt:
Vào AdminCP: Plugin System > Manage Products > [Add/Import Product]


Chỉnh sửa nội dung tại:
vBulletin Options > Cyb - Auto Birthday Greeter

vào ->Cyb Autobirthday Grester chu ý nhìn bên dưới có Edit Phrases chọn edit Message | Message (pl) điền nội dung chúc mừng vào .


Tải Về Với Pass congtruongit.com