Hosting hỗ trợ ASP
http://www.1AspHost.com <~~ 100mb không có ftp xài brower nhưng đặc biệt tính năng zip và uzip online nghĩ là upload 1 file ziup lên server sẽ tự unzip ra . Popup.
http://www.Brinkster.com <~~ 30mb upload browers rất nhiều webmaster vn thích không quảng cáo
www.7host.com/free_account.asp 50 MB.Popup.
http://www.dingojunction.com/ 10 MB.Banner.
http://www.domaindlx.com/ 40 MB Banner or Popup FTP
http://www.neopages.net/ 50 MB.FTP, Browser. có thêm PHP, Perl.
http://www.zone.ee/ 25 MB. FTP, Browser.
www.websamba.com/ 30 MB FTP.
http://www.bmcentral.net/ FTP , 50 MB
http://webhosting.bootbox.net/ 10 MB, ftp
http://www.cfm-resources.com/ FTP ,30mb
http://www.indiaitpark.com/ 100 MB ,FTP FrontPage
http://www.magicpage.co.il/mserv.htm 10 MB, FTP FrontPage
http://www.vrhome.com 10 MB , FrontPage
http://youthofamerica.org/ 20 MB , Browser
http://www.younghosting.co.uk/ 30 MB, Browser
http://www.raketnet.nl/ 25 MB , FTP FrontPage
http://www.thethai.net 25 MB FrontPage

Hosting hỗ trợ PHP và Mysql

http://www.4gigs.com/ 15 MB. FTP. CGI, PHP, Perl, Python
http://www.hostultra.com/ Unlimited. FTP, Browser.php , mysql
http://www.newbiesite.com/ 25 MB. FTP, FrontPage, Browser CGI, Perl, C, PHP, SSI, FrontPage Extensions.mysql
www.arishost.com/ 30 MB.FTP, FrontPage, Browser ,CGI, Perl, PHP, SSI, FrontPage Extensions.mysql
http://www.fairmount.nu/ 100 MB FTP.CGI, PHP, FrontPage Extensions, Perl ,mysql
http://www.free.fr/ 100 MB FTP. PHP. MySQL database
http://www.nelie.org/home/ 10 mb FTP, Browser , php ,mysql
http://www.neopages.net/ 50MB. FTP, Browser. CGI, ASP, PHP, Perl.mysql
www.DK3.com 50 MB , FTP ,CGI, PHP, Perl , phpbb , php-nuke ,Counter, FormMail, Guestbook. quảng cáo = java scripts
http://www.hostultra.com/ Unlimited. Exit Popup. FTP, Browser FormMail, Guestbook. php , mysql
http://www.multimania.lycos.fr 50 MB. Banner PHP, SSI Counter, FormMail, Guestbook , mysql
http://www.neopages.net/ 50 MB,FTP, Browser ,mysql ,CGI, ASP, PHP, Perl.
http://www.tbns.net/ 20 MBPopup,Browser.PHP, SSI, FormMail.
http://www.tripod.co.uk/ 50 MB. Banner PHP, SSI Counter, FormMail, Guestbook , mysql
http://www.zone.ee/ 25 MB. Popup. FTP, Browser. CGI, PHP, ASP, SSI,Counter, Guestbook
http://www.xoasis.com/20 MB.Popup FTP, Browser.CGI, Perl, PHP, SSI. Counter, FormMail, Chat, SiteSearch.


Hosting không quảng cáo

http://www.8ung.at/ 20 MB
www.arishost.com/ 30 MB.FTP, FrontPage, Browser ,CGI, Perl, PHP, SSI, FrontPage Extensions.
http://www.brinkster.com/ 30 MB Browser ASP , APS.NET
http://www.fairmount.nu/ 100 MB FTP.CGI, PHP, FrontPage Extensions, Perl
http://www.dreamworld.org/ 10 MB. FTP, Browser
http://www.i12.com/web/high/ 800 MB. FTP
http://www.fusioncities.com/ 15 MB. FTP+Browser Combo, Browser CGI, PHP, SSI, Perl.
http://www.free.fr/ 100 MB FTP. PHP. MySQL database
http://members.freewebs.com/ 100 MB Browser. Counter, FormMail, Guestbook, Msgboard, Chat.
http://www.fateback.com/ 60 MB FTP, Browser
http://www.infhost.com/ 5 MB Browser Guestbook, Msgboard
http://www.jeeran.com/ 15 MB Browser Counter, FormMail, Guestbook, Msgboard.
http://liquid2k.com/ 20 MB. Browser.
http://www.magicpage.co.il/ 10 MB Counter, Msgboard.
http://www.nelie.org/home/ 10 mb FTP, Browser , php
http://www.neopages.net/ 50MB. FTP, Browser. CGI, ASP, PHP, Perl.
http://www.newbiesite.com/ 25 MB. FTP, FrontPage, Browser CGI, Perl, C, PHP, SSI, FrontPage Extensions.
http://www.newmail.ru/gateway.html 16 MB FTP.
http://www.raketnet.nl/ 25 MB FTP.
http://homepages.sapo.pt/ 20 MB FTP, Browser.Counter.
http://www.silverpar...t/hosting1.html 5mb FTP, FrontPage.Msgboard.
http://www.terravista.pt/ 12mb FTP, Browser.
http://www.wsff.com/ 7.5 MB.Browser


Hosting không hạn chế dung lượng
http://www.classicgaming.com/ Banner. FTP. CGI
http://www.crosswinds.net/ Popup. Browser. http://www.freemerchant.com/ Frame. Browser ,Shopping Cart; Collection
http://www.hostultra.com/ Exit Popup. FTP, Browser. PHP. FormMail, Guestbook
http://www.hpg.com.br/ Banner-Top. FTP, Browser.
http://freepages.rootsweb.com/ FTP, Browser.Banner-Top + Bottom.Counter, FormMail, Guestbook , SSI.
http://www.rpgplanet.com/ Banner. CGI, Perl, ASP. Chat, Mailing-List, Msgboard
http://www.sports-only.com/ Banner-Top + Bottom Browser.Counter, FFA, Guestbook, Msgboard