Kiểm tra số connection trên port 80:


Mã:
netstat -n | grep :80 |wc -l
Kiểm tra số lượng connection đang ở trạng thái SYN_RECV:


Mã:
netstat -n | grep :80 | grep SYN_RECV|wc -l
Hiển thị tất cả các IP đang kết nối và số lượng kết nối từ mỗi IP:


Mã:
netstat -an|grep :80 |awk '{print $5}'|cut -d":" -f1|sort|uniq -c|sort -rn
Nếu muốn kiểm tra IP nào mở nhiều SYN thì thêm vào:


Mã:
netstat -an|grep :80|grep SYN |awk '{print $5}'|cut -d":" -f1|sort|uniq -c|sort -rn
- Đối với server có nhiều IP, để kiểm tra IP nào đang bị tấn công:


Mã:
netstat -plan  | grep  :80 | awk '{print $4}'| cut -d: -f1 |sort |uniq -c
- Hiển thị tất cả các IP đang kết nối và số lượng kết nối từ mỗi IP:


Mã:
netstat -an | grep ':80' | awk '{print $5}' | sed s/'::ffff:'// | cut -d":" -f1 | sort | uniq -c
- Hiển thị số lượng kết nối mỗi loại


Mã:
netstat -an | grep :80 | awk '{print $6}' | sort | uniq -c

61 ESTABLISHED
13 FIN_WAIT1
17 FIN_WAIT2
1 LISTEN
25 SYN_RECV
298 TIME_WAIT
- Hiển thị tất cả các IP đang kết nối và số lượng kết nối từ mỗi IP


Mã:
watch  "netstat -an | grep ':80' | awk '{print \$5}' | sed s/'::ffff:'// | cut -d\":\" -f1 | sort | uniq -c"
- Hiển thị số lượng kết nối mỗi loại :


Mã:
watch "netstat -an | grep :80 | awk '{print \$6}' | sort | uniq -c"