Bạn chủ Thread có thể thử bản Warriors Orochi 1 PC xem, bản FullRIip càng tốt ^^~