Em sử dụng bản Frontlines: Fuel of War khi down về cài xong rồi nhưng click vào icon trên desktop thì không hiện lên gì hết
máy nhà em cấu hình 3.2 ghz ram 1g VGA 8400 GS :Khi (80):
mong mấy anh cứu em !!!