Cấu hình

Cấu hình tối thiểu

OS: Windows 7
Processor: 1.7 GHz Intel i3
Memory: 2 GB RAM
Graphics: Intel HD Graphics 3000 384 MB
Hard Drive: 2 GB available space

Cấu hình đề nghị

Chưa cập nhật

Download

Tải Về Với Pass congtruongit.com