+ Nếu bạn cần để gửi ảnh qua e-mail hoặc đăng trên Internet, chúng phải được nhỏ gọn, định dạng ảnh tự nén dữ liệu, do đó làm giảm đáng kể kích thước của chúng bằng cách sử dụng Archiver sẽ không hoạt động. Bạn có thể sử dụng Photoshop, hoặc Microsoft Office Picture Manager, nhưng nhanh hơn để sử dụng một chương trình đặc biệt để nén hình ảnh.

+ Image Converter :

* Không thay đổi các tập tin gốc.
* Quy trình tất cả các file trong một thư mục và tất cả các thư mục con.
* Cho phép bạn giảm kích thước, tương đối so với ảnh gốc và nhập vào trong khung tuyệt đối.
* Cho phép bạn thay đổi mức độ nén JPEG chất lượng.

+ Input Folder : Chọn thư mục trong đó có hình ảnh hoặc các file đồ họa cần được giảm kích thước. Nếu thư mục chứa các thư mục con và họ cũng phải xử lý quá trình chọn thư mục con.

+ Output Folder : Tạo và chọn một thư mục mới nơi bạn muốn đặt những hình ảnh nhỏ. Nếu thư mục đã chứa các tập tin, họ sẽ được thay thế bằng mới được tạo ra.

+ Kích thước : Ở chế độ "tương đối", tất cả các hình ảnh sẽ được giảm theo quy định của một yếu tố nhất định.

+ Chế độ "tuyệt đối" sẽ được giảm kích thước hình ảnh chỉ có té ngã nằm ngoài giới hạn quy định. Để chuẩn bị hình ảnh để xem trên màn hình, chế độ này là một lợi thế. Nếu lá cờ "Enable Rotation" được thiết lập, các frame sẽ được quay sao cho phù hợp nhất bên phía khung lớn hơn của hình ảnh. Nếu tất cả các hình ảnh đã quay theo góc độ cần thiết, thiết lập này cờ để có tính khả thi.

+ Chất lượng JPEG : Cho phép thay đổi kích thước của hình ảnh phụ thuộc vào chất lượng. Được giới thiệu nén chất lượng = 75.

Nhấn Vào Đây Để Tải Về