Why let the artists have all the fun? Create your own CD/DVD labels and CD jewel cases with the ultimate in ease and flexibility! If you're sick of guessing which songs are on which CD, get the CD label software that automatically puts your track list on your CD/DVD label! Chock full of custom art for holidays and special occasions like Christmas, Valentines, birthdays, vacations, weddings and more! Automatically imports your track information from Acoustica MP3 CD Burner, iTunes, WinAmp, Easy CD Creator or any other popular playlist or previously burnt CD! Print on standard paper, stock sticker labels, CD jewel case templates or print directly on a CD or DVD*!.

dịch:
Tại sao để cho các nghệ sĩ có tất cả các thú vị? Tạo đĩa CD của riêng bạn / DVD và các trường hợp nhãn đĩa CD jewel với các cuối cùng trong một cách dễ dàng và linh hoạt! Nếu bạn đang bị bệnh mà đoán bài hát có trên đĩa CD đó, có được những nhãn đĩa CD phần mềm tự động đặt trong danh sách theo dõi của bạn trên đĩa CD / DVD nhãn! Chock đầy nghệ thuật tùy chỉnh cho các ngày nghỉ và các dịp đặc biệt như Giáng sinh, Valentines, sinh nhật, kì nghỉ, đám cưới và nhiều hơn nữa! Nhập khẩu tự động theo dõi thông tin của bạn từ Acoustica MP3 CD Burner, iTunes, WinAmp, Easy CD Creator hay bất kỳ danh sách phổ biến khác hoặc trước đó Burnt đĩa CD! In trên giấy tiêu chuẩn, chứng khoán sticker nhãn, đĩa CD jewel trường hợp mẫu hoặc in trực tiếp trên đĩa CD hay DVD *!.