Đây là giao diện chính của chương trình


Bạn có thể convert các định dạng audio:


Hay Video


Chưong trình đã có nhũng thay đổi rất nhiều trong quá trinh hoạt động:
Tuy nhiên nó chỉ support mỗi WINOS chuẩn 32 bit mà thôi .
Link Down load trực tiếp của nó đây:
http://www.formatoz.com/download/FFSetup185.zip