Nếu bạn muốn chia gửi cho ai đó bài PowerPoint presentation của bạn,phát tán nó qua đường internet,phương pháp tốt nhất bảo đảm mọi người có thể xem bài PowerPoint presentation của bạn chính là dùng PowerPoint Slide Show Converter để chuyển đổi file tự động thực thi,không cần chương trình nào khác cài đặt trên máy...vv...
Để tạo file làm như sau:
+ Chọn file nguồn từ "Microsoft PowerPoint" cần chuyển.
+ Đặt tên file cần tạo,ví dụ: megasharesvn.exe
+ Chọn "Generate an Autorun file for a CD/DVD disc" nếu muốn tạo file ghi ra đĩa CD/DVD.
+Sau đó chọn "Make Slide Show" để tạo ra file cần tạo.


Nhấn Vào Đây Để Tải Về
Crack
Nhấn Vào Đây Để Tải Về