DVDInfo Pro HD is application which provides information and useful tools for Blu-ray and HD-DVD, DVD-R/RW, DVD R/RW burners, DVD-R DL (Double Layer) burners, DVD R DL (Double Layer) burners, DVD-ROM players. DVDInfo Pro also provides information on all CD players and burners.

Some of the newer features in DVDINFOPro V5.xx:
- New and improved visual interface
- Blu-ray and HD-DVD support
- New System Information feature with accurate cpu speed calculation
- New Samsung PIPO parity scanning
- New Benq fast PIPO scanning for 8x and 16x drives
- New PIPO data and graphical save formats (PNG, GIF, JPG, BMP)
- New Colour options for graphs and plotting via colour picker
- New DVD-RDL, DVD RDL (Double Layer) support added
- LG, BENQ, NU, NEC, BTC, Liteon, Micro Advantage bitsetting added
- Access to new DVD-R/RW bitsetting functions added by Nu, BTC and Micro Advantage
- New Media revision field added to Media info
- CD/DVD Speed and Error Test functions
- Expanded Drive and Media Info sections.
- Recognition of DDCD, HD-BURN and Mt Rainier technologies
- And More

Version 5.08:
- Fixed a bug causing some trials to expire early.
- Small bug fixes.

OC: Windows 2000, XP, Vista

Tải Về Với Pass congtruongit.com

DVDInfo Pro là ứng dụng cung cấp thông tin và là công cụ hữu ích để ghi đĩa Blu-ray và HD-DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, ghi DVD-R DL (Double Layer),ghi DVD+R DL (Double Layer), xem DVD-RO. DVDInfo Pro cũng cung cấp thông tin khi xem và ghi trên tất cả các đĩa CD

Một vài tính năng mới trong DVDINFOPro V5.xx

* Nâng cấp giao diện mới và trực quan hơn
* Hỗ trợ Blu-ray và HD-DVD
* Tính năng mới: System Information có thể tính chính xác tốc độ cpu
* Tính năng mới: scan Samsung PIPO parity
* Tính năng mới: scan nhanh Benq PIPO với các ổ 8x và 16x
* Tính năng mới: lưu dữ liệu PIPO dưới dạng hình ảnh (PNG, GIF, JPG, BMP)
* Tùy chọn hình ảnh mới cho các biểu đồ và hình vẽ qua bảng chọn màu
* Hỗ trợ DVD-RDL, DVD+RDL (Double Layer)
* Thêm tính năng bitsetting cho LG, BENQ, NU, NEC, BTC, Liteon, Micro Advantage
* Điều chỉnh tính năng bitsetting của DVD-R/RW đối với Nu, BTC và Micro Advantage
* Thêm vùng New Media revision vào Media info
* Tính năng kiểm tra tốc độ và lỗi đĩa CD/DVD
* Mở rộng vùng thông tin ổ đĩa và media
* Nhận dạng công nghệ DDCD, HD-BURN & Mt Rainier
* Và nhiều điều khác nữa....